Návštevný poriadok

Každý návštevník je vo vlastnom záujme povinný sa oboznámiť s návštevným poriadkom ešte pred vstupom do areálu.

Návštevný poriadok je dostupný v priestoroch Predajne vstupeniek a suvenírov a na webovej stránke www.nztopolcianky.sk.

 

Zakúpením vstupenky vyjadruje návštevník súhlas so stanovenými podmienkami:

  1. V areáli žrebčína je zakázané

-vstupovať do jazdiarne a ostatných výrobných objektov bez sprievodcu

-dotýkať sa koní a kŕmiť kone

-znečisťovať a poškodzovať priestory

  1. Do areálu je zakázaný vstup osobám

-pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok

-osobám mladším ako 15 rokov bez sprievodu rodičov, prípadne inej dospelej osoby staršej ako 18 rokov, ktorá zodpovedá za jeho správanie

-osobám so psom, ktorý nie je na vôdzke

  1. Na prehliadkach je zakázané

-fajčiť

-natáčať na telefón a kameru, fotografie,

-zvukové a audiovizuálne záznamy použiť na komerčné, propagačné, dokumentačné a iné účely

-správať sa hlučne, rušiť výklad sprievodcu hlasným hovorom  a telefonovaním

  1. Návštevníci sú povinní :

-riadiť sa pokynmi sprievodcu

-chovať sa ohľaduplne voči ostatným návštevníkom, zamestnancom a voči koňom

-zdržiavať sa v bezprostrednej blízkosti sprievodcu a celej skupiny

-pri hromadnom vstupe školských, či inak organizovaných skupín zodpovedá za skupinu pedagogický dozor (učiteľ, vychovávateľ), pri ostatných hromadných skupinách vedúci skupiny. Je zodpovedný za to, že účastníci skupiny sa budú správať disciplinovane, ohľaduplne a je povinný skupinu neustále sprevádzať

-závažné udalosti ako straty vecí, úrazy a nevoľnosť je potrebné hlásiť sprievodcovi

  1. Návštevník vstupujúci do areálu dáva bez akýchkoľvek nárokov súhlas na zhotovenie a zverejnenie záznamu za podmienok ustanovených Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov.
  1. Priestory objektu Jazdiareň sú monitorované kamerovým systémom.
  1. Národný žrebčín “Topoľčianky“ š.p. neručí za odložené veci v areáli a nenesie zodpovednosť za akékoľvek poranenie a úrazy návštevníka spojené s porušením návštevného poriadku.
  1. Pri porušení akéhokoľvek bodu Návštevného poriadku je sprievodca oprávnený vykázať návštevníka z objektu bez nároku na vrátenie vstupného.

 

V Topoľčiankach, dňa 1.1.2024.


Vytlačiť   E-mail