Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Vitajte na stránkach Národného žrebčína Topoľčianky

Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetových stránkach Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p.  Národný žrebčín je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku, okrem vedenia plemennej knihy lipicana je poverený vedením plemenných kníh plemena Hucul, Shagya-araba a arabský plnokrvník. Je jedinou inštitúciou oprávnenou vystavovať osvedčenia o pôvode uvedených  plemien koní na Slovensku. Je aktívnym členom všetkých európskych a svetových organizácií, ktoré pri daných plemenách združujú najvýznamnejšie národné autority chovateľských a šľachtiteľských centier a zväzov. 

Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. dnes patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno ho právom zaradiť za kultúrne dedičstvo národa. Je špecializovaným zariadením pre chov koní na jednotlivých chovných objektoch, ktoré svojou architektúrou, urbanistickým riešením a citlivým zakomponovaním historických vzácnych budov do okolitej prírody slúžia ku cti vtedajších projektantov a stavbárov. 

Počas takmer 100-ročnej existencie pracovníci, jazdci a kone Národného žrebčína Topoľčianky reprezentovali Slovensko na najvýznamnejších národných a medzinárodných chovateľských a športových podujatiach. Jeho vitríny zdobia najvzácnejšie vavríny a trofeje z týchto podujatí.

Národný žrebčín chce aj touto cestou informovať verejnosť o svojich aktivitách a samozrejme dôstojne reprezentovať poctivú prácu mnohých generácií, zveľaďovať ju a tým prispievať k zachovaniu obrovského dedičstva národa vo forme chovu koní pre budúce pokolenia.

 

Ing. Michal Horný, PhD.
Riaditeľ Národného žrebčína "Topoľčianky" štátny podnik

Majetok Národného žrebčínu "Topoľčianky" štátny podnik

Breziny - Krásny majer

chov slovenského teplokrvníka so zameraním na chov športových koní, kmeňové žrebce, plemenné kobyly, dorast

Rybník

chov arabského čistokrvného a arabského plnokrvného koňa, kmeňové žrebce, plemenné kobyly, dorast

Hostie a Košiar

chov lipicanského a huculského koňa, kmeňové žrebce, plemenné kobyly, dorast

Výcvikové stredisko - Topoľčianky

Základný výcvik remont pod sedlom, v ťahu, 100 dňové testy plemenného materiálu, testovanie výkonnosti športových a dostihových koní.
 
Vo svetovom meradle sa Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky zaradil medzi najvýznamnejšie chovateľské centrá v Európe. Je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku. Poverili ho vedením plemenných kníh plemien lipican, hucul a arab. Vedie ústrednú evidenciu koní u nás a ako jediná inštitúcia je oprávnený vystavovať osvedčenia o pôvode všetkých uznaných plemien koní v našej republike. Patrí medzi aktívnych členov všetkých európskych a medzinárodných chovateľských organizácií.
 
V chove koní na Slovensku sa stal historickým medzníkom vznik Československej republiky. Ako jeden z nástupníckych štátov Rakúsko - Uhorskej monarchie si nárokoval, a aj dostal, určitú časť kultúrneho dedičstva vo forme ušľachtilých plemien teplokrvných koní. Ministerstvo poľnohospodárstva ČSR zhodnotilo miestne pôdne, klimatické a poveternostné podmienky a v pätnásty októbrový deň roku 1921 bol zriadený Štátny žrebčín Topoľčianky. Jeho úlohou bolo chovať a pre potreby domáceho trhu produkovať plemenné žrebce plemien arab, lipican, nonius, anglický polokrvník a hucul.
 
Pri svojom vzniku žrebčín prevzal z bývalého habsburského majetku budovu jazdiarne, ktorá tvorila základ chovu koní. Postupne budoval nové objekty pre chov -  Breziny, Rybník, Krásny majer a Hostie.
 
Vďaka oddanosti milovníkov koní sa ich chov zachoval dodnes a žrebčín v marci roku 2001 mohol osláviť príchod sedemtisíceho žriebäťa, ktorým bola arabská plnokrvná kobylka. Pokrstili ju Snežienka.
 
Založiť žrebčín bola naozaj vynikajúca myšlienka, vďaka ktorej dostali koničkári šancu. A neprešvihli ju. V súčasnosti je ozajstným kultúrnym bohatstvom Slovenska a naviac - európskou raritou. Nikde inde na "starom kontinente" sa na jednom mieste nechovajú štyri plemená koní tak, ako v Topoľčiankach.